Hoş geldiniz
EUR : 0.00, USD : 0.00

POLİTİKALARIMIZ

Politikalarımız

KVKK Aydınlatma Metni

 

Müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması , bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması gerek Yasa gerekse şirket politikamızdan kaynaklı prensiplerimiz arasında yer almakta olduğundan 6698 sayılı Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar KVKK hakkındaki temel bilgilere işbu aydınlatma metninde yer verdiğimizi bilgilerinize sunarız.öncelikle belirtmek istediğimiz husus elektronik ticaret platformlarından alışveriş yapılabilmesi için üyelik şartının ön koşul olarak sağlanamayacağı tartışmasız olduğundan şirketimize ait site üzerinden (www.bilisimpazarim.com) alışveriş yapabilmeniz için üyelik şartı bulunmamaktadır ve üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamıştır.üyeliğinizin bulunmadığı hallerde, açık rıza hukuki sebebine dayalı amaçlarla kişisel verileriniz işlenmemektedir.

 

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde tanımlanmıştır.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ: Kişilerin ; Irk ve etnik kökenleri , Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri , siyasi düşünceleri ,felsefi inancı , dini , mezhebi ve diğer inançları , kılık ve kıyafeti , dernek , vakıf ya da sendika üyeliği , sağlığı , cinsel hayatı , biyometrik ve genetik verileri özel nitelikteki özel nitelikli kişisel verileri olup CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bilisimpazarim.com) herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemediği gibi bu verileri paylaşmanızı da istemez.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: ‘‘Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem’’ kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.

 

VERİ SORUMLUSU: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.Veri Sorumlusu , Kanuna göre kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz , veri sorumlusu olarak CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bilisimpazarim.com) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecek olup veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizce paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (kişisel veri), işbu metinde açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işlenecektir. CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bilisimpazarim.com)Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

İLGİLİ KİŞİ: Kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişi”dir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, HANGİ AMAÇLARLA KULLANILABİLECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Şirketimiz öncelikle 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili otoritelerce düzenlenmiş ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; şirketimizden talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verilerinizi işlemektedir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüş olması nedeniyle verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 1. Kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanıza sebep olan internet sitesi(www.bilisimpazarim.com) üzerinden üyelik başvurunuzun alınması, memnuniyet veya şikayet yönetimi, sipariş edilen ürünlerin tarafınıza iletilebilmesi , tarafımızla akdettiğiniz sözleşmenin ifası ile diğer süreçlerinin takibi(Satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,) ve Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda -talep halinde- mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek
 2. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyerek müşterilerin şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve diğer gerekli bilgileri kaydedilebilmesi,
 3. üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ile müşterilerimizin ilgi alanları dikkate alınarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması adına müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek ve çeşitli kanallarla kampanyaları aktarmak,
 4. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek ve hem Şirketimizin hem de Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 5. Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 6. İtopya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni , kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcı memnuniyetinin sağlanması , ürün ve hizmetin pazarlanma sürecinin planlanarak icra edilmesi, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek derecede faydalanılabilmesi adına özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing), reklam yapılması,
 7. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi , finans ve muhasebe işlerinin takibi , hukuk işlerinin takibi , iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi ,
 8. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması adına satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve icra edilmesi,
 9. Şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için optimizasyon faaliyetlerinin yapılması,
 10. Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması
 11. Web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak,
 12. Tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

Şeklinde sıralanan sebeplerle 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca’’AÇIK RIZA’’ hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bilisimpazarim.com) , yalnızca mevzuatın izin verdiği durumlar ve ölçülerle sınırlı kalmak kaydıyla müşterilerinin kişisel bilgilerini -kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecek- olduğunu tüm müşterilerine karşı kabul ve taahhüt eder.

 

CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bilisimpazarim.com);

 1. Web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla işlem yapan müşterilerin verdikleri verileri müşterilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda 12 madde olarak belirtilen amaçla sınırlı kalmak kaydıyla ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde (kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile) gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve ilgilitüm mevzuat gereği alması gereken önlemleri alarak güvenli şekilde saklayacaktır.
 2. Web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
 3. Web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

 

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmektedir. Kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır ancak toplanan kişisel verileriniz , işbu aydınlatma metninde ayrıntıları belirtilen ve detayları verilen amaçlarla ve hukuki sebeplere bağlı kalınarak satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyet veya şikayet yönetimi, hedef grupları oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi, üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin faydalanması adına gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesinin sağlanması , Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kısacası kanunen yetkili tüm kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Yapılacak olan paylaşım işbu aydınlatma metninde sayılan sınırlı sayıdaki ve özel olarak belirtilmiş olan amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla ilgili mevzuata uygun şekilde aktarılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bilisimpazarim.com) ile paylaşılan kişisel veriler, BİLİSİMPAZARİM.COM gözetimi ve kontrolü altındadır. BİLİSİMPAZARİM.COM, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta olup bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, mağazaları, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;
 2. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğundan tüm müşterilerimiz şirketimize başvurarak yukarıda belirtilen haklar kapsamında bilgi alabilecektir.

Veri Sahibi Başvuru formu ek olarak işbu aydınlatma metnine eklenmiş olup gerekli tüm bilgiler işbu aydınlatma metninin eki olan başvuru formunda yazılıdır ve tüm detaylarıyla başvuru süreci anlatılmıştır. (Bu madde tahtındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.)

 

Şirket Bilgileri

 

Ünvanı: CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: MİMARSİNANBAHÇELİEVLER MAH. KOCASİNAN 2. CADDE 36/38 MELİKGAZİ/KAYSERİ

Elektronik Posta Adresi: info@bilisimpazarim.com

Mersis Numarası: 0203034757700019

Telefon: 0850 346 36 06 (çağrı Merkezi)

 

Yukarıda tüm ayrıntıları ile bilgilendirilerek AÇIK RIZA göstererek işbu aydınlatma metnini imzaladığım andan itibaren;

 

‘‘Veri sorumlusu CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bilgilendirildiğimi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma metnini okuduğumu ve bu bağlamda kişisel verilerimin , ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yapılması , ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin , müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin , kampanya , promosyon ve tanıdım süreçlerinin ve Bilisimpazarım’ın ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçları da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda işbu aydınlatma metninde yukarıda belirtilen iletişim bilgilerime reklam , promosyon , kampanya ve ve benzeri ticari elektronik iletilerin gönderilmesini ve yine bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun kişisel verilerimi kaydetmesine rıza gösterdiğimi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve taahhüt ederim.’’

 

CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bilisimpazarim.com)Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

 

1. ÇEREZLER NASIL KULLANILMAKTADIR?

 

CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ait olan BİLİSİMPAZARİM.COM web sitesi, çerez yani cookies kullanan bir web sitesidir. Çerezler, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın anonim kimlikle ayrıştırılmasına olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

 

BİLİSİMPAZARİM.COM, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ya da üçüncü tarafların kodları/kaynakları aracılığıyla çerezleri toplar. Bu toplanan çerezlerin bazıları işlevi yerine getirmek için, bazıları ise size KVKK Aydınlatma Metni üzerinde belirtilen kurallara bağlı kalınarak kişiselleştirilmiş deneyim için kullanılır.

 

BİLİSİMPAZARİM.COM, iki tür çerez kullanır. Bunlardan ilki oturum çerezleri (session cookies), diğeri ise kalıcı çerezler (persistent cookies) olarak isimlendirilir. Oturum çerezleri geçici çerezler olup, tarayıcınız kapanana ya da sıfırlanana kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise siz onları silene ya da kaynak tarafından verilen süre dolana kadar sabit diskinizde depolanırlar.

 

BİLİSİMPAZARİM.COM çerezleri, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı size hatırlatan ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez oturum açma ihtiyacı duymayacağınız çerezleri de içerir.

 

Web sitemizde kullanılan çerezler ayrıca www.bilisimpazarim.com web sitesine nereden bağlandığınızı, hangi web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yönlendirildiğinizi, hangi ürünü ya da sayfayı görüntülediğinizi, ziyaretinizin süresini ve diğer kullanım ölçütlerini tespit etmek için de kullanılır.

 

BİLİSİMPAZARİM.COM çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web siteleri, mobil uygulamaları ve reklam verilen diğer platformlarda kişiselleştirilmiş reklamlar sunmaya yarayan ve bu reklamları sunan reklam teknolojisini devreye sokmak amacıyla çerezleri kullanabilir. BİLİSİMPAZARİM.COM ayrıca Google tarafından sunulan Google Analytics ile kullanıcının hareketlerini raporlamak amacıyla analiz eder ve tutar.

 

2. TARAYICI ÇEREZ AYARLARI

 

Chrome Çerez Yönetimi

 

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

 

Explorer (Edge) Çerez Yönetimi

 

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

 

Firefox Çerez Yönetimi

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.


Safari Çerez Yönetimi

 

Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

Opera Çerez Yönetimi

 

Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

 

1.1. Satıcı:

 

Ünvanı: CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Sözleşmenin kalanında BİLİSİMPAZARİM.COM olarak da anılacaktır.)

Adresi: Mimarsinanbahçelievler Mah. Kocasinan 2. Cad. 36/38 Melikgazi/Kayseri

Telefon: 0850 346 36 06 (Çağrı Merkezi)

Mersis Numarası: 0203034757700019

Ticari Sicil Numarası: 46383

Elektronik Posta Adresi: info@bilisimpazarim.com.

KEP Adresi: cbn@hs01.kep.tr

 

1.2. Alıcı:

 

Adı/Soyadı/Unvanı: [Bu Alana Müşteri Ad Soyad Gelir]

Adresi : [Bu Alana Müşteri Adresi Gelir]

Telefon: [Bu Alana Müşteri Telefon Numarası Gelir]

Email: [Bu Alana Müşteri E-Posta Adresi Gelir]

 

2. KONU

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nın CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.e (BİLİSİMPAZARİM.COM) ait www.bilisimpazarim.com.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amacıyla düzenlenmiştir. Taraflar, işbu sözleşmenin imzalanmasıyla Yasa ve Yönetmelik’ten kaynaklı yükümlülük ve sorumluluklarını anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

3.1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri:

 

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri: [Bu Alana Ürün Adı Gelir]
Adet: [Bu Alana Satın Alınacak Ürün Adedi Gelir]
Satış Bedeli: [Bu Alana Tutar Gelir]

 

3.2. Ödeme Şekli: [Bu Alana Müşterinin Tercih Ettiği Ödeme Yöntemi Gelir]

 

Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

 

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir.

 

Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dahilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

 

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

3.3. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4. İade Prosedürü:

 

3.4.1. Kredi Kartına İade Prosedürü

 

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, TÜKETİCİ ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka TÜKETİCİ’ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların TÜKETİCİ’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. TÜKETİCİ’nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

TüKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

3.4.2. Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

 

İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

 

SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

 

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

 

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

3.5. Teslimat Şekli ve Adresi:

 

Teslimat Adresi: [Bu Alana Tüketicinin Teslimat Adresi Yazılır]

Teslim Edilecek Kişi: [Bu Alana Tüketicinin Teslimat Adresindeki İsim Soyisim Yazılır]

Fatura Adresi: [Bu Alana Tüketicinin Fatura Adresi Yazılır]

 

Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti [KARGOTUTARI] [PB] olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4. CAYMA HAKKI

 

Tüketici (ALICI), 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

Tüketici, cayma bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan www.bilisimpazarim.com.com ’da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki iade seçeneği üzerinden ya da yukarıda BİLİSİMPAZARİM.COM un iletişim bilgileri olarak belirtilen iletişim araçları üzerinden cayma bildiriminde bulunabilir. Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı UPS olup www.bilisimpazarim.com.com üzerinde yer alan kişisel üyelik sayfasında iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

 

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (kulaklık vb) teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. Tüketici, www.bilisimpazarim.com.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

5.2. Ürün, sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürünün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk satıcıya aittir.

 

5.3. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

 

5.4. Satıcı , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

5.5.